Inloggen
Registreren

1. Algemeen
2. Gegevens
3. Doeleinden
4. Verstrekking aan derden
5. Cookies
6.  Uw rechten

1. Algemeen
True-Light Daglichtlampen gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoons-gegevens van de gebruiker van deze website.
True-Light Daglichtlampen verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de Internetdienstverlening van True-Light Daglichtlampen aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

2. Gegevens
Bij en/of na bezoek van de website verzamelt True-Light Daglichtlampen twee soorten gegevens van de gebruiker:
Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de True-Light Daglichtlampen website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht.
Persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op de site aan True-Light Daglichtlampen heeft verstrekt.
Het eigendom van de door True-Light Daglichtlampen verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan True-Light Daglichtlampen verstrekt hebben. True-Light Daglichtlampen bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor True-Light Daglichtlampen deze verzamelt of verwerkt (zie verder sub 3).

3. Doeleinden
True-Light Daglichtlampen verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over True-Light Daglichtlampen. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie via True-Light Daglichtlampen met het internet. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door True-Light Daglichtlampen verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van True-Light Daglichtlampen en worden aangewend om de True-Light Daglichtlampen website te optimaliseren.

4. Verstrekking aan derden
Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt True-Light Daglichtlampen geen persoonsgegevens aan derden.
Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die True-Light Daglichtlampen namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

5. Cookies
True-Light Daglichtlampen kan gebruik maken van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen True-Light Daglichtlampen in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de True-Light Daglichtlampen website, dan wel de diensten van True-Light Daglichtlampen.
In de browserinstellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen. Dit kan tot gevolg hebben dat bepaalde diensten die True-Light Daglichtlampen verleent niet meer kunnen worden gebruikt.
True-Light Daglichtlampen wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen. 

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval kunt u  wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten.

6. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Truelightdaglichtlampen.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Wilt u advies?

Wij helpen u graag op weg met tips of een advies op maat.

E-mail:

Wij zijn ma t/m vr van 09.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar: 0522-473161

Voor zakelijke projecten komen wij  graag bij u langs.